Algemene Voorwaarden Leadafname

Algemene Voorwaarden Leadafname Invest Online Financieel B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten inzake de levering van lead- en afspraakgegevens door Invest Online Financieel BV.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Afnemer: de onderneming waarmee Invest Online Financieel een Overeenkomst is aangegaan;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Afnemer en Invest Online Financieel met betrekking tot levering van Leadgegevens;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze algemene voorwaarden aan de Afnemer worden verstrekt;
Lead: een persoon die bij Invest Online Financieel een aanvraag heeft ingediend voor een offerte voor producten of diensten die door Afnemer kunnen worden geleverd;
Invest Online Financieel: Invest Online Financieel BV;

Artikel 2 Algemene voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen, hetzij mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm, met betrekking tot de levering van de dienstverlening door Invest Online Financieel aan de Afnemer.

2.2 Alle aanbiedingen van Invest Online Financieel zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Invest Online Financieel de bestelling van de Afnemer per e-mail of schriftelijke bevestiging aanvaardt of (indien dat eerder is) op het moment waarop Invest Online Financieel met de uitvoering van de bestelling van de Afnemer begint. Invest Online Financieel heeft het recht om de bestelling van de Afnemer te weigeren, bijvoorbeeld wanneer de door de Afnemer verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst zijn overeengekomen tussen Invest Online Financieel en de Afnemer.

2.4 Invest Online Financieel wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van de Afnemer af.

2.5 Invest Online Financieel heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door dergelijke gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Afnemer te verstrekken of deze te publiceren op de Website. Het voortgezette gebruik van de dienstverlening zal aanvaarding door de Afnemer vormen om gebonden te zijn aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Facturering en betaling

 3.1 Alle prijzen en tarieven die door Invest Online Financieel worden genoemd zijn in Euro, exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en andere belastingen of heffingen van overheidswege en, indien relevant, kosten voor vervoer, verzekering, opslag, levering, reizen en/of verblijf, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3.2 Facturen worden verzonden naar het e-mailadres van de Afnemer. Verzuim van Invest Online Financieel om welke reden dan ook met betrekking tot het tijdig versturen van een factuur zal geen invloed hebben op de verplichting van de Afnemer om te betalen voor alle gegenereerde leads in overeenstemming met de Overeenkomst.

3.3 Betaling dient binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij Invest Online Financieel uitdrukkelijk anders bepaalt in de Overeenkomst.

3.4 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, en zonder enige schuldvergelijking of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens wanneer besloten is, middels arbitrage of een vonnis van een rechtbank, dat de Afnemer een tegenvordering heeft welke in aanmerking komt voor schuldvergelijking of opschorting. Invest Online Financieel zal op elk gewenst moment het recht hebben om Dun & Bradstreet of soortgelijke een kredietbeoordeling te laten uitvoeren met betrekking tot de Afnemer. Op basis van het kredietrapport zal door Invest Online Financieel een eerste kredietlimiet worden opgesteld, naar haar eigen inzicht. Invest Online Financieel zal het recht hebben om een dergelijk kredietlimiet op elk gewenst moment te herzien.

3.5 Indien de Afnemer een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, zal de Afnemer automatisch in verzuim zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dit moment tot de dag van volledige betaling, zal er rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn tegen een rente van 1,5% per maand of indien minder, het hoogste wettelijk toegestane percentage. Alle bankkosten in verband met betaling komen voor rekening van de Afnemer.

3.6 Indien de Afnemer in gebreke blijft met betrekking tot haar betalingsverplichting van de uitstaande factuur met rente, kan de Leverancier de zaak uitbesteden aan een advocaat of incassobureau. Alle kosten die door de Leverancier worden gemaakt ten aanzien van deze incassoprocedure, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande factuur, met een minimum van 250 (tweehonderdvijftig) Euro.

Artikel 4 Verplichtingen afnemer

4.1 Indien overeengekomen zal de Afnemer, op eigen kosten, tijdig alle teksten, afbeeldingen, logo’s of andere materialen nodig voor de uitvoering van de reclamecampagne en het genereren van de leads verstrekken aan Invest Online Financieel. De Afnemer erkent en aanvaardt dat deze materialen worden gebruikt in het kader van de Leadafname en gepubliceerd kunnen worden op de door Invest Online Financieel aangewezen websites en social media. Afnemer verleent aan Invest Online Financieel een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie om de materialen te gebruiken voor de uitvoering van de dienstverlening.

4.2 De Afnemer is aansprakelijk voor enige aanspraak of schade ten gevolge van of in verband met de door hem verstrekte materialen. Afnemer garandeert dat de materialen: (a) geen inbreuk maakt op enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij; (b) niet in strijd is met enige wet, wetgeving, verordening of regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot, wetten en voorschriften inzake misleidende reclame en oneerlijke mededinging; (c) niet lasterlijk, pornografisch of obsceen is; en (d) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere gelijkaardige schadelijke of nadelige programmering bevat.

4.3 De Afnemer verklaart en garandeert hierbij bovendien dat het product of de dienst waarvoor Leads worden gegenereerd niet illegaal is of het onderwerp is van een lopend onderzoek door plaatselijke of federale regelgevende of quasi-regulerende autoriteiten.

Artikel 5 Leadgegevens

5.1 Invest Online Financieel zal de Leadgegevens aan de Afnemer verstrekken op de overeengekomen wijze en op de overeengekomen gegevensdrager. Invest Online Financieel verleent aan Afnemer een niet-overdraagbaar, niet exclusief en beperkt recht tot gebruik van de Leadgegevens. Afnemer is uitsluitend gerechtigd om de Leadgegevens te gebruiken om per mail of telefonisch contact op te nemen met de Lead met het doel om eenmalig een offerte te mogen uitbrengen. In dit contact moet duidelijk worden verwezen naar de aanvraag die de Lead bij Invest Online Financieel heeft gedaan door de website te benoemen waarop de Lead is binnengekomen. Afnemer heeft geen aanvullende rechten of verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens die zij van Invest Online Financieel heeft verkregen.

5.2 Afnemer garandeert dat hij bij het gebruik van de Leadgegevens zich zal houden aan de voorwaarden, beperkingen en bevoegdheden opgenomen in de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden), waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, voorwaarden en beperkingen met betrekking tot het voor het gebruik overeengekomen doel. Contractant is niet gerechtigd de Leadgegevens buiten de overeengekomen voorwaarden en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor enig ander doel te gebruiken, op welke wijze dan ook.

5.3 Afnemer is ermee bekend en akkoord dat de Leadgegevens uitsluitend bestaan uit gegevens die door de Leads zelf zijn ingevuld. Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen, zal Invest Online Financieel de Leadgegevens controleren op kwaliteit, juistheid, rechtmatigheid.

5.4 Afnemer garandeert dat hij steeds de laatste versie van de Leadgegevens zal gebruiken en dat hij op verzoek van Invest Online Financieel de door Invest Online Financieel aangeduide gegevens onmiddellijk uit de door hem gebruikte database zal verwijderen en verwijderd zal houden en elk verder gebruik daarvan zal staken en gestaakt zal houden.

Artikel 6 Gezamenlijk verantwoordelijken

6.1 Met betrekking tot de Leadgegevens die Invest Online Financieel aan Afnemer verstrekt hebben beide partijen een verwerkingsverantwoordelijkheid richting de Lead omdat beide partijen de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens van de Lead bepalen. Gelet op artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worden in deze Algemene Voorwaarden de wederszijdse verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG en de wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) vasgelegd, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en het verstrekken van informatie.

6.2 Invest Online Financieel verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in verband met de aanvragen die Leads invullen op de landingspagina’s van Invest Online Financieel. De aanvragen worden samen met de persoonsgegevens verstrekt aan Afnemer.

6.3 Invest Online Financieel verstrekt uiterlijk bij de verkrijging van de persoonsgevens actuele informatie aan de Leads over welke gegevens door Invest Online Financieel worden verwerkt en voor welk doel. Het betreft in ieder geval de volgende informatie:

• Identiteit en contactgegevens van Invest Online Financieel;
• Indien van toepassing, de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming van Invest Online Financieel;
• Verwerkingsdoeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en rechtsgronden voor verwerking;
• De partijen die persoonsgegevens ontvangen;
• De bewaartermijn;
• Het recht van Leads op inzage, rectificatie en verwijderen van gegevens, recht van bezwaar en recht op overdraagbaarheid van gegevens;
• Het recht van Leads om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• De reden van de verstrekking van persoonsgegevens, of de Lead verplicht is persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn bij het achterwege blijven daarvan;

6.4 Beide partijen zijn aanspreekpunt richting de Leads indien zij vragen hebben over het verwerken van persoonsgegevens of hun rechten voortvloeiend uit de AVG willen uitoefenen. Indien Leads bij één van de partijen het verzoek doen om hun (persoons)gegevens te blokkeren, in te zien of te verwijderen, zullen partijen het verzoek steeds terstond in behandeling nemen en uiterlijk binnen een maand de Lead laten weten of en zo ja hoe aan het verzoek gehoor is gegeven. Partijen zullen elkaar steeds terstond van dergelijke verzoeken op de hoogte stellen.

Artikel 7. Beveiliging en meldplicht

7.1 Partijen zullen ervoor zorgen dat hun verwerking van persoonsgegevens voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving waaronder begrepen de Wbp en de AVG en dat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens voldoende en passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en om persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onwettige vernietiging, wijziging, verlies, toegang, ongeautoriseerde openbaarmaking of enig (andere) vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder maatregelen voor beperkte toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens.

7.2 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hetzij per ongeluk hetzij door onrechtmatige verwerking) die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens, zullen partijen elkaar onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na kennisname, daarover informeren en indien nodig eveneens de Autoriteit Persoonsgegevens daarover informeren. Partijen zijn beide verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

7.3 De Afnemer garandeert dat zijn gebruik van de Leadgegevens niet in strijd is met enige toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, e-mailmarketing en telemarketing (bijvoorbeeld zoals neergelegd in de Telecommunicatiewet, de Wbp of de AVG) of en ook niet anderszins onrechtmatig zal zijn.

Artikel 8 Diensten en disclaimer

8.1 Invest Online Financieel zal haar best doen om haar dienstverlening overeenkomstig de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of toezeggingen, van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ten aanzien van kwaliteit, kwantiteit of geschiktheid van de Leadgegevens.

Artikel 9 Aansprakelijkheidsbeperking

9.1 Invest Online Financieel is niet aansprakelijk voor de door Afnemer geleden schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door een aan Invest Online Financieel toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, in welk geval Invest Online Financieel uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten die de Afnemer redelijkerwijs heeft moeten maken om de schending van Invest Online Financieel te verhelpen of te corrigeren om de prestatie van Invest Online Financieel in overeenstemming met de Overeenkomst te maken; b) de redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Afnemer, verminderd met eventuele besparingen; en c) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van dergelijke schade en redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade.

9.2 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Invest Online Financieel hoger zijn dan het totale bedrag dat Afnemer voor dienstverlening heeft betaald. In het geval dat de Overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar heeft, zal de vergoeding worden vastgesteld op het totaalbedrag van de vergoedingen bedongen voor het lopende jaar op het moment waarop de schending plaatsvindt. In geen geval zal de totale vergoeding meer dan duizend euro (EUR 1.000) bedragen voor één incident, waarbij een reeks incidenten zal worden beschouwd als één incident.

9.3 In plaats van het betalen van een schadevergoeding mag Invest Online Financieel, naar haar eigen keuze, een “make-good” campagne uitvoeren, mits de “make-good” campagne binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de aansprakelijkheid kan worden uitgevoerd.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 De Afnemer vrijwaart Invest Online Financieel, haar directeuren, functionarissen en vertegenwoordigers, tegen aanspraken van derden (waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen aanspraken van Leads), maatregelen van toezichthoudende instanties (waaronder bijvoorbeeld begrepen boetes van ACM of van de Autoriteit persoonsgegevens) en overige schade en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die het gevolg zijn van het niet-nakomen van de verplichtingen van Afnemer uit de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) danwel uit diens handelen in strijd met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 11 Beëindiging

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst overeengekomen periode, bij gebreke waarvan de overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd kan deze schriftelijk door de Afnemer worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden en door Invest Online Financieel zonder inachtneming van een opzegtermijn.

11.2 Onverminderd alle andere rechten, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is in het geval de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit is verleend; of failliet is verklaard of faillissement is aangevraagd.

11.3 Onverminderd haar overige rechten, zal Invest Online Financieel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang kunnen beëindigen, ontbinden of opschorten indien de Afnemer in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen onder de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden).

11.4 In geen geval zal de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst de Afnemer ontslaan van enige betalingsverplichting ten aanzien van de diensten en Leadgegevens die reeds zijn geleverd door Invest Online Financieel. Bedragen die Invest Online Financieel heeft gefactureerd voorafgaand aan de beëindiging in verband met de diensten of de Leadgegevens die zij reeds heeft geleverd, worden onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip van de beëindiging.

11.5 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven van toepassing na de beëindiging.

Artikel 12 Vertrouwelijke informatie

12.1 “Vertrouwelijke informatie” zal alle mondelinge of schriftelijke informatie zijn die als vertrouwelijk wordt aangemerkt en door de ene partij aan de andere wordt verstrekt.

12.2 De Afnemer noch Invest Online Financieel zal de vertrouwelijke informatie van de wederpartij gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel dan het doel van de Overeenkomst, tenzij een dergelijke openbaarmaking of gebruik is toegestaan met schriftelijke toestemming van de andere partij.

12.3 Onverminderd de overige bepalingen van deze Overeenkomst kan elke partij de vertrouwelijke informatie van de wederpartij openbaar maken zoals vereist onder toepasselijke wetgeving, maar pas na vijf (5) werkdagen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van dergelijke vereiste openbaarmaking.

12.4 De Afnemer erkent dat Invest Online Financieel de advertenties plaatst op websites van derden en sub-netwerken binnen het Invest Online Financieel netwerk. De identiteit van de uitgevers in het Invest Online Financieel netwerk wordt geacht vertrouwelijke informatie van Invest Online Financieel te zijn en de Afnemer stemt ermee in om dergelijke merkgebonden informatie niet te gebruiken of openbaar te maken anders dan in verband met het inschakelen van en werken met Invest Online Financieel krachtens deze Overeenkomst.

12.5 Na beëindiging of opzegging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, of op verzoek van één der partijen, zullen de vertrouwelijke informatie van de verzoekende partij, samen met eventuele kopieën daarvan, aan deze partij worden geretourneerd of aanwijsbaar worden vernietigd, met de uitzondering dat de partijen de elektronische versies van alle vertrouwelijke informatie van de andere partij uitsluitend voor archiveringsdoeleinden of juridische doeleinden mogen behouden. De vertrouwelijke informatie van de Afnemer is en blijft het eigendom van de Afnemer en de vertrouwelijke informatie van Invest Online Financieel is en blijft het eigendom van Invest Online Financieel.

Artikel 13 Overig

13.1 De Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

13.2 De Overeenkomst wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Nederland. De Afnemer en Invest Online Financieel komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

13.3 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn om welke reden dan ook, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht blijft zonder beperkingen of ongeldigheid.

13.4 De Afnemer mag de Overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Invest Online Financieel. Invest Online Financieel is vrij om de Overeenkomst over te dragen, hetzij geheel hetzij in scheidbare deel, aan (a) elke partner of dochteronderneming (te allen tijde en zonder aankondiging) of (b) in verband met enig bedrijfsreorganisatie, inkoop van voorraad, fusie of verkoop van alle of vrijwel alle activa en het bedrijf in verband met het onderwerp van de Overeenkomst.

Apeldoorn, mei 2018


visual