Disclaimer

1. Begripsbepalingen

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: de eigenaar en of beheerder van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website.

2. Het gebruik van deze website en de onder Invest Online Financieel B.V. vallende websites

Door op onze websites te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

3. Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van onze websites als op alle informatie en gegevens die op of door middel van onze website worden aangeboden en/of verkregen.

4. Informatie en aansprakelijkheid

4.1.Hoewel onze websites met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de eigenaar van deze websites (hierna: “de eigenaar”) niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
4.2.De eigenaar is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie dan wel de onmogelijkheid onze websites te raadplegen. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op onze websites vindt dat geheel voor eigen risico plaats.
4.3.De informatie op onze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.
4.4.Eigenaar behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van onze websites.

5. Privacy

Zie ons privacy statement voor meer informatie

6. Gerelateerde websites

6.1.Indien u via onze websites een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst eigenaar u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging van daarvan in.
6.2.De eigenaar staat niet garant voor de beschikbaarheid van voornoemde websites en/of gekoppelde bestanden waarnaar op onze websites wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik daarvan.

7. Computerstoringen

De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek en/of gebruik van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

8. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

8.1.Alle onderdelen van de huidige website, waaronder de layout, het concept, de tekst en afbeeldingen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van eigenaar en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Door onze websites te gebruiken verkrijgt u geen enkel recht hierop.
8.2.Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook, het op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken van de website, en/of aan een derde ter beschikking te stellen hiervan, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de eigenaar.
8.3.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen inhoud of delen van onze websites gebruiken.
8.4.U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik, waaronder de commerciƫle exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan en maakt inbreuk de intellectuele rechten van eigenaar.

9. De eigenaar

De eigenaar betreft Invest Online Financieel B.V. en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08196184. Tevens is Invest Online Financieel B.V. ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12019228.


visual