Privacy statement

Wie zijn wij?

Invest Online Financieel B.V. heeft zich gespecialiseerd in het genereren van leads voor financieel dienstverleners. Wij genereren leads en afspraken en verkopen deze door.

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om persoonsgegevens, van u en van uw klanten, zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten iemand heeft heeft ten aanzien van zijn eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soort gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 1. Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. Persoonlijke kenmerken zoals identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs
 3. Identificatiegegevens zoals legitimatiebewijs
 4. Gegevens i.v.m. dienstverband zoals inkomen, beroep en werkgever
 5. Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer, inkomensgegevens en uitgaven gegevens
 6. Gegevens betreffende financiële producten zoals verzekeringen, kredieten, spaarrekeningen, hypotheken
 7. Woningkenmerken zoals aard van de woning, eigendom of gehuurd, woonlasten
 8. Papieren en elektronische documenten zoals aanvraagformulieren, salarisstroken, werkgeversverklaring.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten:

 1. Adviseren en bemiddelen financieel product: Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.
 2. Uitvoeren overeenkomst financieel product: Het aanvragen en verwerken van het door de klant aangevraagde product. Het doen van zorgplicht in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT)
 3. Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht): Het op regelmatige basis informeren van de klanten betreffende aanpassingen in gerelateerde producten
 4. Relatiebeheer: Het (laten) beheren van de relatie met (potentiële) klanten en bezoekers. Het beheren en uitbreiden van het klantenbestand.
 5. Marketingactiviteiten: Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard. Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
 6. Veiligheid van onze software en websites: Het beveiligen van de websites en software.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst;
 2. De uitdrukkelijke toestemming die is verstrekt om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken;
 3. Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product;
 4. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Na beëindiging van onze samenwerking zullen wij alle aanwezige data in uw account binnen 1 jaar verwijderen.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

 1. Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 2. De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 3. Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 4. Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 5. Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 6. Beperking van uw persoonsgegevens;
 7. Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 8. Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf;
 9. Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
 10. Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 1. Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen;
 2. Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 3. Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener
 4. Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

8. Wijzigingen Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact op met ons middels de hierboven weergegeven contactgegevens.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


visual